Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

prof. Ing. Jiří Vala, CSc.