Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Doc. RNDr. Václav Tryhuk, CSc.