Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc.