Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Prof. RNDr. Jiří Klapka, DrSc.