Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

RNDr. Veronika Chrastinová, Ph.D.