Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST

Pokyny k základním úlohám PERSPEKTIVA - část 2

Obrázky jsou komentovány postupně, některé jsou očíslovány podle základních úloh PERSPEKTIVA. Zde uváděný komentář k obrázkům přebírá čísla 1 až 9, dále 16 až 20, uváděná shodně v příloze obrázků.

Kliknutím otevřete obrázek k úloze ve zvláštním okně v plné velikosti.


Kliknutím na obrázek získáte jeho plnou velikost ve zvláštním okně


Úloha č. 16: Měření délky úsečky, je-li tato umístěna na hloubkové přímce v hloubce prostoru příliš daleko:

zupe16bm.gif Kdybychom použili jako dělicí bod levý distančník Dl, pak by promítací přímky zasáhly základnici mimo rozsah nákresny (=papíru). Zde se využívá jednoduchých vlastností ze stejnolehlosti. Z tzv. "čtvrtinového distančníku", označen D/4 získáme na základnici zase jen čtvrtinu A'B' skutečné velikosti úsečky. (Jako střed uvedené stejnolehlosti vezměme hlavní bod H.)

Na seznam úloh
Úloha č. 17: Sklopení hloubkové přímky (a tudíž následné měření délky úsečky), je-li distance (jak předpis doporučuje) již větší:

zupe17bm.gif Sklopená hloubková přímka bude kolmá k základnici a bude procházet stopníkem N perspektivního průmětu přímky. Místo bodu (S) užijeme např. poloviční distance a tudíž bodu (S/2). Opět i nyní je sklopený obraz a jeho perspektivní průmět v kolineárním vztahu [pro osu kolineace = základnici z a pro střed kolineace (S/2)]. Úsečka s koncovými body A´/2 , B´/2 je v poloviční velikosti. Rozhodující je vzdálenost např. (S/4) od bodu H: půjde ovšem jen o jednu čtvrtinu a nikoli o tři čtvrtiny skutečné délky úsečky!

Na seznam úloh
Úloha č. 19 : Stejnou metodou (sklopeného půdorysu) je sestrojen celý čtverec. Útvary Do/2 a Ds jsou kolineární dvojicí, kdežto útvary Do a Do/2 jsou v obyčejném afinním vztahu. Toto si dobře promyslete!

zupe19bm.gif Návod: protažením úsečky AsBs k horizontu h je nalezen úběžník této přímky a na základnici stopník této přímky. Spojením úběžníku se sklopeným středem (S) je sestrojena sklopená směrová přímka. Dále je ve stopníku vedena rovnoběžka se sklopenou směrovou přímkou. Mezi sklopeným půdorysem a perspektivním průmětem je kolineární vztah. Středem kolineace je sklopený střed (S), osou kolineace je základnice z a horizont h slouží jako úběžnice. Pozor, ale jen pro útvary v "poli", s označením indexem "s", tj. pro útvary, které existují jako perspektivními průměty. Kolineárními paprsky (vedenými ze středu kolineace (S) jsou body As a Bs promítnuty do kolineárních bodů Ao a Bo. Toto je už strana čtverce pro sklopený půdorys. Po dorýsování celého čtverce je zpětně vedena v bodě Do sklopená hloubková přímka mo (kolmo k základnici), až po její stopník (= v kolineaci tedy samodružný bod). Tento bod na základnici je zpětně spojen s hlavním bodem H. Tak vznikne perspektivní průmět ms hloubkové přímky. Propojením bodu Do a středu kolineace (S) vznikne kolineární paprsek a na něm musí být i kolineární bod Ds k bodu Do. Podobně je propojen Co a Cs. Dvě protější strany čtverce: DoCo a AoBo podají na základnici samodružné body. A z těchto samodružných bodů vedeme perspektivní (nyní kolineární) průměty do společného úběžníku (na pravé straně). Nyní rozpůlme vzdálenost distance H(S) a najděme tzv."poloviční" sklopený (S1/2). Zbývá se zmínit, že ke sklopenému obrazu čtverce Ao...Do je kolineární útvar (jeví se nyní jako kosodélník) Ao1/2...Do1/2. Středem kolineace bude právě "poloviční sklopený střed (S1/2). Užívá se zejména tehdy, když je buď veliká distance (a sklopený (S) vychází mimo nákresnu) nebo když je sklopený útvar = čtverec sám o sobě veliký a také tudíž vychází mimo nákresnu. Rýsování "polovičního sklopeného útvaru = kosodélníka" je možné si usnadnit: je totiž ve vztahu kolmé osové afinity se sklopeným útvarem = čtvercem a osou afinity je základnice z. V praxi bychom nejdříve vyrýsovali aspoň některé ještě dostupné body Do... (které ještě vycházejí na nákresně). Dále bychom afinitou mezi Do a Do1/2 odvodili celý, kompletní "sklopený útvar s body Do1/2...zde stále ještě označovaný jako tzv. "poloviční" u nás např. kosodélník. Konečně bychom využili kolineárního vztahu mezi tímto celým vyrýsovaným "polovičním sklopeným útvarem" = kosodélníkem a hledaným perspektivním průmětem, tj. např. mezi body CoCs.

Na seznam úloh
Úloha č. 18: Perspektiva vertikální kružnice. Princip je i na obr. 19. V obr. 18. bude kružnice ve vertikální rovině, avšak šikmo umístěné vzhledem k průmětně (tj.horizontální přímky se sbíhají do bodu Ubs a nikoli do bodu H). Je dán střed Os (také svým půdorysem Os,1), dále poloměr r = 30:

zupe18bm.gif Pokyny: Nejdříve vedeme bodem Os,1 průsečnici bs základní roviny p a roviny a, ve které bude ležet kružnice. Protože rovina a musí být vertikální, bude její úběžnice uas také vertikální a bude vedena úběžníkem Ubs. Stopník N průsečnice bs leží na základnici z. Protože přímkou bs bude procházet vertikální rovina  a, vedeme stopu pa roviny a svisle stopníkem N přímky bs. Dále zavedeme středem Os přímku qs vertikální (když bude qs rovnoběžná se stopou pa, bude průčelná. Poloměr na ni vyneseme pomoci jejího přesunutí na stopu pa, od bodu O'na obě strany "r" a zpět. Průměr, kolmý k přímce qs, bude horizontální a bude tudíž ležet na přímce gs=OsUbs. Tento průměr omezíme nejdříve na půdoryse Os,1 (protože délka horizontální úsečky je shodná s délkou jejího půdorysu) a sice pomocí dělicího bodu QbºSo. Po nalezení bodu O'1 (promítnutím bodu Os,1 z dělicího bodu Qb k základnici z) , a posléze vyznačíme úsečku O'1L'1 = r, takže z bodu 1 odvodíme (přes Qb) zpětně bod Ls,1 a na kolmici také i Ls. Stejně bychom došli i k bodu na druhé straně od bodu Os. -- Bod Ms výškou 0.7 krát poloměr nad úrovní bodu Os (viz dolní náčrtek). Užijeme obou úhlopříček a dalším bodům.

Na seznam úloh
Úloha č. 20: Kružnice v základní rovině p:

zupe20bm.gif Jde o obdobu obr. 18. Po vyrýsování čtverce s dotykovými body: As, Bs,Cs,Ds vyhledáme např. okamžitou průčelnou polohou půlkružnice nad průměrem CsDs. Všimněme si, že úhlopříčky (které vytínají body Es, Js, Gs a Fs) procházejí distančníkem levým: Dl, případně (není vyrýsováno) distančníkem pravým Dp. Tečna v bodě Eo nám podává samodružný bod na ose "lokálního" otočení CsDs. Z něj lze ihned vést do bodu Es perspektivní průmět tečny, atd.

Na seznam úloh

RNDr. Pavel Talanda,
Ústav matematiky a deskriptivy
Fakulta stavební Brno


Aktualizace dne 03.06.2002
Copyright © Ústav Ma-DG

Left Up