Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST

Pokyny k základním úlohám PERSPEKTIVA - část 1

Obrázky jsou komentovány postupně, některé jsou očíslovány podle základních úloh PERSPEKTIVA. Zde uváděný komentář k obrázkům přebírá čísla 1 až 9, dále 16 až 20, uváděná shodně v příloze obrázků.

Kliknutím otevřete obrázek k úloze ve zvláštním okně v plné velikosti.


Kliknutím na obrázek získáte jeho plnou velikost ve zvláštním okně


Úloha č. 1: Skutečná velikost úsečky:

zupe1bm.gif Je dán perspektivní průmět úsečky s koncovými body AsBs. Prodloužíme úsečku k horizontu, až obdržíme úběžník Uas této přímky as (na horizontu proto, že předpokládáme vodorovnou polohu úsečky). Kružítko zabodneme do tohoto úběžníku, kružnici bude procházet sklopeným středem (S). Vytočíme na horizont, tato kružnice se jmenuje "dělicí" a vyznačí na horizontu dělicí bod Qa (index musí být totožný s indexem "a", který je u úběžníku = středu Uas této dělicí kružnice). Body As, Bs z tohoto dělicího bodu Qa promítneme na základnici z do bodů, které označíme A', B'. Jejich vzdálenost je už skutečná velikost úsečkyAB.

Na seznam úloh
Úloha č. 2: Kolmice b z bodu A na přímku a - vše leží v horizontální rovině:

zupe2bm.gif Sestrojíme sklopený směrový paprsek (či "směrovou přímku"), označenou (a´) nebo také (a), tj. namísto "apostrofu" se označuje také pruhem nad písmenem - jako spojnici sklopeného středu (S) a úběžníku (Uas) přímky as. Protože požadovaná kolmice b musí mít svoji směrovou přímku b' kolmou ke směrové přímce a', musí se ve sklopení tento pravý úhel projevit ve skutečné velikosti. Připravíme tudíž nejdříve sklopenou směrovou přímku (b'): vedeme ji sklopeným středem (S) kolmo ke sklopené směrové přímce (a') -- opět sklopeným středem (S). Tato další přímka (b') vytne na horizontu (protože je rovněž vodorovná) další úběžník Ubs. Perspektivní průmět bs hledané přímky b musí tímto novým úběžníkem procházet. Prochází ovšem i daným bodem As, tj. bs = AsUbs.

Na seznam úloh
Úloha č. 3 : Měření úseček na hloubkových přímkách:

zupe3bm.gif Jejich úběžníkem je hlavním bod H a přímky jsou v prostoru kolmé k perspektivní průmětně. Proto pohlížíme na hlavní bod H jako na úběžník: Zabodneme do něj kružítko a teď opíšeme kružnici sklopeným středem (S). Poloměr této kružnice bude vyjímečně roven distanci. Průsečík s horizontem se tudíž může nazývat levý (resp. pravý) distančník , Dl, resp. Dp. Tento bod má proto funkci dělicího bodu právě pro hloubkové přímky. Obdobně - jako u obr. 1 - promítáme z tohoto dělicího bodu Dl body As, Bs a zase z pravého distančníku Dp také body Es, Fs. Vybíráme ten ze dvou distančníků, u kterého polohy promítacích přímek jsou příznivější (mají větší úhel s příslušnou hloubkovou přímkou), aby se udržela co největší přesnost při rýsování.

Na seznam úloh
Úloha č. 4: Sestrojte vodorovné přímky, procházející body As, Bs, Cs a sice takové, aby ve skutečnosti svíraly tentýž úhel 60o s danou přímkou as:

zupe4bm.gif Je zřejmé, že takové přímky budou mezi sebou rovnoběžné a budou mít společný úběžník Ubs. Nejdříve sklopíme směrovou přímku (a') dané přímky as. I zde platí: (a') = (S)Uas. Úhel 60o ve skutečné hodnotě ukáží obě sklopené směrové přímky. Proto novou sklopenou směrovou přímku (b') = narýsujeme s odklonem požadovaného úhlu (např. v kladném smyslu měření úhlu). Nejdříve tedy obdržíme (b') a tato vytne na horizontu nový úběžník Ubs. Nyní už stačí postupně spojit každý daný bod As,Bs,Cs s úběžníkem Ubs.

Na seznam úloh
Úloha č. 5: Měření délek na přímce "frontální", "průčelné", tj. rovnoběžné s průmětnou, ale navíc skloněné k základní rovině  p (např. úlopříčky průčelného obdélníka):

zupe5bm.gif Je dán průmět úsečky AsBs a přitom platí, že B1s = Bs, takže bod B leží v základní rovině p. Tento bod přesuneme např. hloubkovou přímkou (místo bodu H ale můžeme však zvolit každý jiný dostupný úběžník) na základnici a označíme jako . V druhém koncovém bodě As zavedeme další hloubkovou přímku (v případě volby obecného úběžníku by vedla zase takovým obecným). Tuto druhou přímku jen přiměřeně protáhneme. Z prostoru přijmeme poznatek, že průčelná přímka (tedy fakticky rovnoběžná s perspektivní průmětnou se po přesunu jako celek umístí v perspektivní průmětně a bude rovnoběžná se svým původní polohou, tedy i se svým původním perspektivním průmětem. Proto vedeme bodem (na základnici) rovnoběžku "a" s přímkou AsBs a to tak dalece, až se protne s připravenou hloubkovou přímkou (vedenou bodem As) v bodě .
Vertikální úsečka BsCs má svůj průsečík (tj."kořen") se základní rovinou p v bodě As. Při jejím přesunu do průmětny musíme však dbát, aby tento bod As byl přesunut na základnici z, do polohy . Toto opět můžeme vykonat jakoukoli přímkou - zde byla však použita přímka hloubková. V průmětně stanovíme v bodě  vertikální přímku a dodatečně až k této protáhneme hloubkové přímky, vedené body Bs, Cs. Obdržíme pak v průmětně body , . Protože tyto body leží v průmětně, tak jejich vzdálenost je už skutečná velikost úsečky AB.

Na seznam úloh
Úloha č. 6: Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek, které však nejsou už hloubkové:

zupe6bm.gif Je více způsobů, jak lze šířku mezi těmito přímkami as, bs poměřovat. Užijme např. metody "sklopeného půdorysu" těchto přímek: sestrojíme sklopenou směrovou přímku () jako spojnici (S) s úběžníkem přímek Us. Označme pro sklápění samodružné body těchto přímek - jsou to jejich stopníky Pa a Pb. V těchto stopnících povedeme rovnoběžky se sklopenou směrovou přímkou - přímky (a), (b) budou proto spolu rovnoběžné. Šířka mezi těmito sklopenými přímkami je hledaná vzdálenost.

Na seznam úloh
Úloha č. 7: Krychle je určena danou horizontální hranou AsBs (která je navíc ještě rovnoběžná se základnicí):

zupe7bm.gif Sousední hrany čtvercové podstavy jsou k hraně AB kolmé a tudíž jsou i kolmé k základnici z. Proto jsou hloubkové přímky o společném úběžníku v hlavním bodě H. Všimněme si funkce průsečíku Dp horizontu h s distanční kružnicí (o středu H a poloměru rovném distanci d). Nazývá se "(pravý) distančník".
* Je za a) : úběžníkem horizontálních přímek, které navíc svírají s průmětnou odchylku  45o (= tedy např. úhlopříčky horizontálních čtverců s průčelnými a hloubkovými stranami).
* Dále je za b) : bod Dp je i dělicím bodem hloubkových přímek.
Využijeme za a): bodem As vedeme do úběžníku Dp úhlopříčku. Ta vytne na hloubkové přímce bod Cs. Stačí na rovnoběžce doplnit snadno i bod Ds. Nad tímto čtvercem vztyčíme především průčelný čtverec AsBsFsEs (stejné délky stran a pravé úhly jsou vždy u průčelného čtverce zachovány - i když "za osou x" zmenšeny oproti skutečnosti). Už jenom s použitím snadného principu rovnoběžnosti hran - a tudíž sbíhavosti do bodu H doplníme další dva chybějící vrcholy.

Na seznam úloh
Úloha č.8: Úhel dvou horizontálních různoběžek asbs:

zupe8bm.gif Připomeňme si, že směrové přímky a'//a, b'//b jsou s danými přímkami a, b v prostoru rovnoběžné (a procházejí středem promítání S). Proto i tyto směrové přímky svírají stejnou odchylku a jako přímky původní. Tyto směrové přímky můžeme nejen okamžitě uvážit - jako spojnice: a' = SUas, b' = SUbs, ale také ihned sklopit (z jejich horizontální roviny, procházející horizontem h a středem S) o 90o dolů do perspektivní průmětny. Stačí totiž spojit sklopený střed (S) s oběma úběžníky. Úhel a mezi sklopenými směrovými přímkami (a'), (b') je již hledaná odchylka.

Na seznam úloh
Úloha č. 9: Sestrojte horizontální čtverec, je-li dán průmět jeho strany AsBs:

zupe9bm.gif Výjímečně je zde (z důvodu ukázky metodické pomůcky) postup očíslován. Prodloužením přímky AsBs k horizontu získáme úběžník Uas. Připojíme sklopenou směrovou přímku (a') = (S)Uas , tj. jako spojnici bodu (S) se získaným úběžníkem. Připojíme kolmo k přímce (a') bodem (S) další sklopenou směrovou přímku (b') a ta vytne na horizontu další úběžník Ubs. Propojením AsUbs a posléze i BsUbs získáme průměty dvou rovnoběžných přímek, které jsou v prostoru také ještě kolmé i k určující straně AsBs.
* Nyní je na místě už změřit skutečnou velikost strany AsBs. K tomu použijeme dělicího bodu Qa. [Bude to průsečík horizontu s dělicí kružnicí. Dělicí kružnice má svůj střed v úběžníku Uas a poloměr (S)Uas. Tedy tato kružnice prochází bodem (S).] Ze získaného dělicího bodu Qa (označení indexy "a" musí být důsledné - podle indexu u úběžníku Uas) promítáme koncové body AsBs až na základnici z. Vzdálenost mezi získanými průsečíky A' B' promítacích přímek na z je skutečná velikost úsečky.
*Abychom našli třetí bod Cs, musíme užít úlohu: "z bodu Bs naneste na přímku bs jistou velikost, tj. A'B' a to od bodu Bs (ve smyslu: do hloubky prostoru)". Učiníme tak za pomoci nového dělicího bodu, který bude příslušný k této přímce bs, přesněji: k jejímu úběžníku Ubs (tedy nová dělicí kružnice má svůj střed v tomto úběžníku Ubs, prochází zase sklopeným bodem (S) a vytne na horizontu dělicí bod Qb). Nejdříve užijeme promítací přímku z dělicího bodu Qb přes Bs až získáme tak na základnici první bod B'' (dva apostrofy užíváme pro odlišení od dřívějšího B', tj. s jedním apostrofem a dřívější akce). Od bodu B'' na základnici doleva, (tj. podle smyslu úsečky v prostoru) naneseme skutečnou velikost strany čtverce: kde ji máme uloženou? Je to ovšem úsečka A'B' z dřívější akce na z. Takže přeneseme její délku a od bodu B'' nalevo vyhledáme na základnici další bod C'', aby vzdálenost B''C'' byla stejná. Zpětným promítáním z dělicího bodu Qb získáme na přímce bs třetí bod Cs. Konečně čtvrtý bod Ds získáme podle principu rovnoběžnosti, protože strana DsCs a AsBs se sbíhají v úběžníku Uas.

Na seznam úloh

RNDr. Pavel Talanda,
Ústav matematiky a deskriptivy
Fakulta stavební Brno


Aktualizace dne 03.06.2002
Copyright © Ústav Ma-DG

Up Right