GCG

List of papers

Author / Title / Abstract
DR INZ. ARCH. TOMASZ WIEJA
"Assessment of the Properties of the Flash MX for Geometrical Presentation
Abstract:
Ing. Tomáš Bayer Ph.D.
Analyza kartografickeho zobrazeni z mnoziny bodu
Abstract: Příspěvek se zabývá možností detekce kartografického zobrazení z množiny vstupních bodů. K detekci kartografického zobrazení využívá parametry Voronoiova diagramu sestrojeného nad množinou vstupních bodů. Uvedený postup lze využít při určování kartografického zobrazení pro mapy, u kterých není kartografické zobrazení uvedeno.
DR INZ. ARCH. TOMASZ WIEJA
Assessment of the Properties of the Flash MX Program in Presentation of Solid Geometry Problems
Abstract: Abstract. In the article we present analysis of the animation and visualization construction methods of selected spatial problems by means of the Flash MX computer program. The program makes it possible to place the active computer presentations on the websites, which allows the internet users to track individual stages of the geometrical construction. The selected problems of descriptive geometry have been demonstrated in the Monge, mapping and central projections. The presentations and visuali
Ing. Martin Němec
Automatické testování geometrických konstrukcí
Abstract: Cílem příspěvku je ukázka modulu, vyvýjiného na VŠB-TU. Tento modul je určen pro testování vhodných geometrických konstrukcí a jejich vyhodnocování.
RNDr. Eva Baranová
Baranová-Maleček:Úpätnicovo-skrutkové plochy
Abstract: Ukážeme geometrický spôsob vytvorenia úpätnicovej skrutkovice a odvodíme jej parametrické rovnice. Ďalej odvodíme parametrické rovnice úpätnicovo-skrutkových plôch priamkových a cyklických. Na záver ukážeme možnosť použitia takýchto plôch.
RNDr. Eva Baranová
Baranová-Maleček:Úpätnicovo-skrutkové plochy
Abstract: Ukážeme geometrický spôsob vytvorenia úpätnicovej skrutkovice a odvodíme jej parametrické rovnice. Ďalej odvodíme parametrické rovnice úpätnicovo-skrutkových plôch priamkových a cyklických. Na záver ukážeme možnosť použitia takýchto plôch.
Mgr. Julia Tomanová PhD.
Blossoming a jeho využitie pri konštrukcii Bézierovej krivky
Abstract: V článku sú porovnané dve rôzne reprezentácie Bézierovej krivky, a to klasická reprezentácia pomocou polynómu n-tého stupňa a reprezentácia pomocou polárnej formy toho istého polynómu. Práve tento druhý spôsob zjednodušuje výpočet kriviek, ich konštrukciu a manipuláciu s nimi. V článku opisujeme postup konštrukcie Bézierovej krivky s využitím transformácie polynomickej funkcie n-tého stupňa na symetrickú n-afinnú funkciu, ktorá sa volá blossoming.
Mgr. Šárka Voráčová Ph. D.
Calibration of the Camera for the Pure Translation Motion
Abstract: We will present a method for obtaining affine structure from an image sequence taken by a translating camera with constant unknown intrinsic parameters. The relationship between two images is determined by the Fundamental matrix. We propose an geometrical method for estimating the fundamental matrix of pure translation and we will also discuss methods for upgrading the projective reconstruction to an affine and metric reconstruction of the scene.
dr Adam Rużyczka
Chosen subjects of exercises from geometry realized in process of engineers’ education on Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying at the Agricultural University of Cracow
Abstract: This is a presentation of chosen classes performed within subject named Descriptive Geometry and Engineer’s graphics for first-year students of Environmental Engineering and Land Surveying and Cartography, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying at the Agricultural University of Cracow. Classes include axiometry, Monge's Descriptive Geometry orthogonal projections, and perspective. They were developed by author in order to present geometry applications in engineers’ practic
prof. RNDr. Jana Přívratská CSc. Ph.D.
Compatible walls
Abstract: Orientation of compatible domain walls and share angle of ferroelastic domain twins resulting from phase transitions tetragonal → orthothombic and tetragonal → monoclinic phases are expressed in crystallographic unit-cell parameters of the low-symmetry phase. Examples of symmetry descent 4/mmm→mmm with crystallographic domain walls and 4/m→2/m with non-crystallographic domain walls are described in more details.
MAREK GAWRON MGR
Computer visualisation of the same geometrical problems
Abstract:
Ing. Katarína Monková PhD.
Creating of 3D Model with Difficult Shapes without the Parameters and Dimensions of Real Part
Abstract: The contribution deals with some problems, which originate at the creating of 3D model without drawing documentation details of modelled part. To obtain the dimensions of such undefined real part is often very difficult, especially, if the accuracy requirement is great. The solution of these problems can greatly affect the efficiency of the part manufacturing and so considerably decrease the economic cost for its manufacturing.
Mgr. Radka Pospíšilová
Detekce chybějících částí povrchu a jejich doplnění ve scénách rekonstruovaných z fotografií
Abstract: Příspěvek se zabývá zvýšením kvality 3D rekonstrukce s využitím geometrických předpokladů o scéně. Především se zaměřuje na detekci jednoduchých objektů v množině rekonstruovaných bodů a úseček a ukazuje způsoby jak určit tvar chybějících částí scény v případech, kdy nebyly na některých fotografiích zobrazeny (nejčastěji z důvodu překrytí bližšími objekty) a nebylo tedy možné spočítat jejich přesnou pozici a tvar povrchu.
PhD Monika Sroka-Bizoń
DEVELOPMENT OF DESCRIPTIVE GEOMETRY CURRICULUM FOR ARCHITECTURE COURSE IN CONTEXT THREE GRADUAL SYSTEM OF STUDY
Abstract: Up to the present Descriptive Geometry course has been realized at first and second semester at the Faculty of Architecture of Silesian University of Technology. The system of study was one gradual. All course of Descriptive Geometry took up 90 hours. The new, three gradual system of studies for Architecture provides Descriptive Geometry course at the first level of study with 45 hours. The main issue is how to develop curriculum for such course, especially for architecture students.
RNDr. Eva Stanová
doplním neskôr
Abstract:
RNDr. Miroslav Lávička Ph.D.
Exact Rational Offsets of Quadratic Triangular Bezier Patches
Abstract: The offset surfaces to non-developable quadratic triangular Bezier patches are rational surfaces. We give a direct proof of this result and formulate an algorithm for computing the parameterization of the offsets. This algorithm can be used to generate rational approximations to offset surfaces of general free–form surfaces.
Mgr. Anna Porazilová
Geodesic Shortest Path
Abstract: In the geodesic shortest path problem we have to find the shortest path between two points on the surface so that the path leads along the surface. The description and solution of that problem will be given. The case with forbidden areas on the surface will be especially treated.
Mgr. Oldřich Hykš
Geometrie fullerových bání a možnosti praktického využití
Abstract: Geometrie fullerových bání ve stavitelství a architektuře s ohledem na statické vlastnosti a minimalizaci druhovosti prvků, to jest kloubů, prutů a výplní. Napojení fullerových bání na jiné než kruhové půdorysy, například čtvercové, obdélníkové a lichoběžníkové. Fullerovy báně jiného než kulového tvaru, například rotačního elipsoidu a jiných.
Miroslava Tihlaříková
Gyrovektorové prostory
Abstract: Gyrovektorové prostory (nebo též hyperbolické vektorové prostory) jsou pro hyperbolickou geometrii totéž jako vektorové prostory pro Euklidovskou geometrii. Jedním ze speciálních případů těchto gyrovektorových prostorů je Einsteinův gyrovektorový prostor, který je ve dvoudimenzionálním případě koincidentní s Beltrami – Kleinovým kruhovým modelem hyperbolické geometrie. Gyrovektorový formalismus je jedním z posledních příspěvků k moderní historii hyperbolick
Prof. Ing. Ivo Serba CSc.
Hyperbolické mozaiky na počítači
Abstract:
Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Informace o připravované monografii NURBS křivky
Abstract: Připravovaná monografie vyjde na podzim 2007 v České technice - nakladatelství ČVUT. Kniha podává ucelený přehled o metodách matematického modelování rovinných i prostorových křivek obecného tvaru zadané posloupností bodů pomocí NURBS reprezentace.
Mgr. Jiří Chmelík
Interaction techniques for modeling in virtual environments
Abstract: Příspěvek popisuje současný stav v oblasti modelování v prostředí virtuální reality z hlediska uživatelských rozhraní. Podává stručný přehled o používaném vstupním a výstupním technickém vybavení. Dále je popsáno několik systému pro 3D modelování. Na jednotlivých systémech jsou ukázány různé interakční techniky a možnosti modelování ve virtuálním prostředí.
prof. RNDr. Pavel Pech CSc.
Interaktivní geometrie
Abstract: Obsahem příspěvku je interaktivní geometrie a možnost jejího uplatnění ve škole. Budou podány informace ohledně tvorby webových stránek interaktivní geometrie, které budou k dispozici ve všech zemích EU. Možnost spolupráce. (Spoluautor R. Hašek)
Roman Hašek Ph.D.
Interaktivní geometrie
Abstract: viz spoluautor prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
RNDr. Jana Olejníčková Ph.D.
Internetová podpora výuky deskriptivní geometrie na MFF UK
Abstract: Obsahem mé přednášky bude stručné představení projektu vznikajícího v rámci grantu FRVŠ, jehož cílem je vytvořit nové pomocné studijní materiály pro výuku deskriptivní geometrie na MFF UK.
doc. RNDr. Daniela Velichová CSc.
Knotted tori
Abstract: Special subgroup of two-axial surfaces of revolution of Euler type will be presented, some of their specific intrinsic properties and shape characteristics will be derived and discussed, and several representatives will be visualised interactively.
Mgr. Alexej Kolcun CSc.
Konvolučné vyhladzovanie štrukturovaných triangulácií
Abstract: Štrukturovanou trianguláciou rozumieme sieť, ktorá vznikne posunom uzlov pravidelnej mriežky a rozdelením takto vzniklej štvoruholníkovej siete na trojuholníky. V príspevku sú analyzované stratégie lokálneho priemerovania uzlov generovanej siete v kontexte uhlových kritérií kvality.
Prof. RNDr. Adolf Karger DrSc.
Kvaterniony a jejich užití v geometrii
Abstract: Elementární odvození algebry kvaternionů. Vlastnosti algebry kvaternionů. Aplikace kvaternionů v geometrii a kinematice. Souvislost s grupou shodností.
Mgr. Anna Kovářová
Lineární operátory dané symetrickou maticí
Abstract: Výpočet vázaného extrému kvadrat. formy dvou proměnných vzhledem ke kružnici v souvislosti s vlastními čísly resp. vl. vektory operátoru.
RNDr. Lenka Pospíšilová
Maplety v diferenciální geometrii křivek a ploch
Abstract: V rámci výuky diferenciální geometrie křivek a ploch můžeme s výhodou využít mapletů - jednoduchých programů, které lze vytvořit v systému počítačové algebry (CAS) Maple. Použitím mapletů minimalizujeme nároky na znalosti studentů při práci s Maplem. Nevýhodou se může jevit samotná tvorba mapletů, která vyžaduje po vyučujících alespoň základní znalost programování.
Mgr. Dana Trkovská
Meranský program a geometrické transformace
Abstract: V příspěvku připomeneme hlavní myšlenky Erlangenského programu (1872), v němž Felix Klein prezentoval jednotný pohled na geometrii založený na grupách geometrických transformací. Podáme stručný přehled informací o reformním hnutí ve výuce matematiky na přelomu 19. a 20. století. Podrobněji se budeme věnovat Meranskému programu (1905), jehož jedním požadavkem bylo zařazení problematiky geometrických transformací do výuky na SŠ.
RNDr. Jana Puchýřová
Některá specifika výuky deskriptivní geometrie na oboru Architektura pozemních staveb na FAST VUT v Brně
Abstract: Příspěvek seznamuje stručně s obsahovou náplní předmětu a zaměřuje se na doplnění specifických estetických pojmů a znalostí se vztahem ke geometrii, které jsou užitečné při studiu tohoto oboru. Zmínka bude o geometrickém schématu kompozice, proporcích předmětů a dobrých poměrech vzdáleností mezi předměty, estetické poměry rozměrů objektů, názorné náčrtky a skicy, osvětlení jako prostředek zvýšení plastičnosti obrazu.
PaedDr. Zuzana Studencova PhD.
O warpingu v škole
Abstract: Warping (spojitá deformácia) sa javí ako vhodná motivačná úloha popri výučbe geometrie (i počítačovej grafiky). Načrtneme niekoľko didaktických krokov ako tému predstaviť študentov.
Doc. RNDr. Mária Kmeťová PhD.
On ruled surfaces
Abstract: Ruled surfaces are described as one parameter sets of lines on line congruencies using their Klein images
RNDr. Edita Vranková PhD.
Other properties of monotone rectangular polygons
Abstract: We shall fasten on the contribution from last year. There we showed the influence of some symmetry and monotony of rectangular polygons on the geometric structure of the set D(M,N). Now, the aim is to show other properties of D-monotone rectangular polygons and to find some criterion of D-monotony of a rectangular polygon interesting from algorithmic point of view.
RNDr. Světlana Tomiczková Ph.D.
Packing and containment problems
Abstract: Various approaches and methods of soluting of the packing and containment problems will be discussed in this paper.
RNDr. Zuzana Tereňová
Plochy 4. stupňa s trojnásobnou priamkou
Abstract: Článok sa zaoberá plochami 4. stupňa s trojnásobnou priamkou a ich rozdelením do 3 skupín podľa toho, koľko rovín incidentných s trojnásobnou priamkou pretína plochu iba v trojnásobnej priamke.
RNDr Šárka Gergelitsová
Počitačová podpora výuky stereometrie
Abstract: Geometrické kurikulum na našich školách čelí novým nárokům na znalosti a schopnosti studentů. V posledních letech se objevily nové 3D modeláře a programy určené výhradně pro účely výuky. Při rozvoji prostorové představivosti mohou pomoci také různé hříčky, které žáky (nejen na základní škole) zaujmou a donutí zkoumat prostorové objekty i v představě. Ve svém příspěvku se zmíním o několika takových příkladech.
Dr., RNDr. Arnošt Šarman
Polární reciprocita
Abstract: Příspěvek se zabývá polární reciprocitou křivek - kuželoseček a možnosti jejich využití v technické praxi.
Jaroslav Bušek
Použití VRML modelů
Abstract: V příspěvku je prezentován soubor interaktivních prostorových modelů přímkových a cyklických šroubových ploch umožňující animaci šroubového pohybu význačných křivek na ploše.
Mgr. Marie Provazníková
Projektivní rovina nad oktávami
Abstract: Obvyklá a axiomatická definice projektivního prostoru a jejich souvislost, Desarguesův axiom. Nedesarguesovské projektivní roviny, objevy Davida Hilberta a Ruth Moufang. Konstrukce projektivní roviny pomocí projektorů. Projektivní rovina nad algebrou Cayleyho čísel.
Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Singularity rotačních obalových ploch
Abstract: V příspěvku je diskutován vznik singularit na rotačních obalových plochách a uvedena metoda nalezení bodů charakteristiky, které singularitu způsobují.
RNDr Vladimír Sedlář CSc
Středová axonometrie
Abstract:
RNDr. Pavel Leischner Ph.D.
Strategie středoškoláků při řešení geometrické úlohy MO
Abstract: Ve druhém kole 55. ročníku MO kategorie A byla zadána úloha: Nechť M je libovolný vnitřní bod přepony AB pravoúhlého trojúhelníku ABC. Označme S, S1, S2 středy kružnic opsaných po řadě trojúhelníkům ABC, AMC, BMC. a) Dokažte, že body M, C, S1, S2 a S leží na téže kružnici. b) Pro kterou polohu bodu M má tato kružnice nejmenší poloměr? V příspěvku ukážeme různé přístupy účastníků z Jihočeského kraje k řešení úlohy.
Mgr. Jiří Doležal
Studijní opory deskriptivní a konstruktivní geometrie
Abstract: Příspěvek představuje základní rysy studijních materiálů pro předměty konstruktivní a deskriptivní geometrie; k základním vlastnostem vytvořených materiálů patří volná dostupnost na webu, řešení konstrukčních úloh „krok po kroku“, a v neposlední řadě možnost porovnání situace v průmětu a v prostoru prostřednictvím interaktivních virtuálních 3D modelů...
Mgr. Hana Lakomá Ph.D.
Two Methods of Extracting Camera Position from One 2D-camera View
Abstract: The article presents two exact methods for extracting coordinates of camera position from one camera image. One method is based on homogeneous coordinates and the index properties of a homomorphism between two vector spaces. The other method is the direct linear transformation.
RNDr. Kamil Maleček
upřesním později
Abstract:
Mgr. Jana Procházková Ph.D.
Výuka počítačové grafiky a geometrie s využitím flash animací
Abstract: Ukázka práce s flash animacemi při práci v grafickém studiu a při programování v prostředí Delphi.
doc. PaedDr. Dalibor Martišek Ph.D.
Výukový software pro předmět Konstruktivní a počítačová geometrie
Abstract: Vystoupení představí software používaný při přednáškách Konstruktivní a počítačové geometrie, který pokrývá látku stejnojmenného předmětu vyučovaného na FSI VUT v Brně v 1. semestru bakalářského studia.
Mgr. Jaromír Dobrý
Vratnost Minkowského rozdílu pomocí zobecněné Laguerrovy geometrie
Abstract: V příspěvku bude studována vlastnost vratnosti Minkowského Rozdílu (Též jinak Pontryaginova rozdílu), tedy studium, pro jaké množiny A,M platí rovnost (A-M)+M=A. Pro studium tohoto problému je použita zobecněná Laguerrova geometrie definovaná v mých předešlých příspěvcích na této konferenci. Bude představena charakterizační věta spojující vratnost Minkowského rozdílu s existencí takzvané reprezentace množiny, na níž jsou kladeny určité požadavky.
Mgr. Božena Koreňová
Zlaty rez v geometrických mozaikách
Abstract: V prvej časti príspevku uvediem vlastnosti, konštrukcie a výskyt zlatého rezu. V druhej časti sa budem venovať vyuzitiu zlatého rezu a logaritmickej špirály na tvorbu geometrických kompozícií.
RNDr. Tatiana Olejníková PhD.
Zložené cyklické kónické plochy
Abstract:
Mgr. Tomáš Gregar
Zvýšení využitelnosti obrazových dat ve výuce pomocí získaných sémantických informací
Abstract: Tématem tohoto příspěvku je definice explicitního popisu struktury a sémantiky obrazových dokumentů, a (polo)automatický algoritmus pro jeho získávání. Děje se tak na základě automaticky získaných grafických popisovačů segmentů obrazu. Těm je pak přidělen nejpravděpodobnější pojem z ontologie. Dále pak popisujeme jeho využití.
Number of papers: 53


Powered Linux Powered PHP
Last modified: 07.06.2020 03:07

Webdesign: Jan Šafařík, David Polách & Pavel Štarha