Diferenciální počet v Maple 7

 

Ing. Jana Hřebíčková
Mgr. Jaroslav Ráček
Ing. Jana Slaběňáková

 

Fakulta stavební, Vysoké učení technické

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

 

Brno

2001

 

 

 

 

 

Obsah:   

 1. Definice funkce - ukázky
 2. Limita
  1. Vysvětlení limity na příkladech
  2. Příkazy systému Maple pro výpočet limity 
 3. Definiční obory
 4. Derivace
  1. Základní informace
  2. Výpočet derivace
  3. Užití derivací
   1. Tečna
   2. Průběh funkce
   3. Taylorův rozvoj

Diferenciální počet v Maple 7 - mws verze


 

1.    Definice funkce - ukázky

> restart;

Matematickou funkci můžeme v systému Maple 7 definovat dvěma základními způsoby.

 1. pomocí operátoru ->

 2. pomocí příkazu unapply

Oba dva způsoby definice matematické funkce ukazují následující příkazy systému Maple:

> f:=x^5;

f := x^5

> g:=x->x^3;

g := proc (x) options operator, arrow; x^3 end proc...

> f:=unapply(f,x);

f := proc (x) options operator, arrow; x^5 end proc...

> g:=g(x);

g := x^3

> f(3);

243

> subs(x=3,g);

27

Pro skládání funkcí se v Maple používá operátor @. Jeho použití opět ukazují následující příkazy.

> h:=x->exp(sin(x^3));

h := proc (x) options operator, arrow; exp(sin(x^3)...

> f:=x->x^5;

f := proc (x) options operator, arrow; x^5 end proc...

> (f@h)(x);

exp(sin(x^3))^5

> (h@f)(x);

exp(sin(x^15))

>

Základním příkazem pro vykreslení grafu funkce je příkaz plot:

> plot (f(x),x=-3..3, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

> with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

> p1:=plot (f(x),x=-3..3,axesfont=[TIMES,ROMAN,15], labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot (g,x=-3..3, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> display({p1,p2});

[Maple Plot]

> plot ({f(x),g},x=-3..3, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

 

2.    Limita

2.1    Vysvětlení limity na příkladech

2.1.1    Vlastní limita ve vlastním bodě

 

Příklad:

limit((x^2-1)/(x-1) = 2,x = 1)

Nejdříve funkci nakreslíme

> restart;

> with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

> p1:=plot ((x^2-1)/(x-1), x=-2..4, y=-1..5, labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot({[1, t, t=0..2],[t,2, t=0..1]}, linestyle=2,symbol=point,color=blue):

> p3:=plot({[1,2]}, style=point, symbol=circle):

> display({p1,p2,p3},axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

2.1.2    Nevlastní limita ve vlastním bodě

Příklad:

limit(1/((x-1)^2),x = 1) = infinity

Zadanou funkci nakreslíme

> with(plots):

> p1:=plot (1/(x-1)^2, x=-1..3, y=0..20, discont=true,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot({[1,0]}, style=point, symbol=circle):

> p3:=plot([1,t,t=0..infinity], linestyle=3):

> display({p1, p2, p3}, axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

2.1.3    Vlastní limita v nevlastním bodě

Příklad:

limit(arctan(x),x = infinity) = Pi/2

Zadanou funkci nakreslíme

> with(plots):

> p1:=plot (arctan(x), x=-10...10,labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot({[t, Pi/2, t=0..10],[-1*s,-Pi/2, s=0..10]}, linestyle=3):

> p3:=plot({[0,Pi/2],[0,-Pi/2]}, style=point, symbol=circle):

> display({p1,p2,p3},axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

2.1.4    Nevlastní limita v nevlastním bodě

Příklad:

limit(ln(x),x = infinity) = infinity

> plot (ln(x), x=0..20, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Příklad:

limit(-exp(x),x = infinity) = -infinity

Zadanou funkci nakreslíme

> plot (-1*exp(x),x=-1..3, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Příklad:

limit((x+5)^2/3,x = -infinity) = infinity

Graf funkce nakreslíme

> plot ((x+5)^2/3, x=-20..5, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Příklad:

limit(x^3,x = -infinity) = -infinity

Zadanou funkci nakreslíme

> plot (x^3, x=-5..5, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

2.1.5    Ilustrace pravostranné a levostranné limity

Příklad:

signum(x) = PIECEWISE([-1, x < 0],[1, 0 < x])

Tuto funkci nakreslíme pomocí Maple

> plot (signum(x), x=-3..3,y=-2..2, discont=true, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

Funkce není definována pro x = 0. Hodnoty jednostrnných limit určíme příkazy

[Maple Plot]

> limit(signum(x),x=0,left);

-1

> limit(signum(x),x=0,right);

1

Hodnoty jednostranných limit jsou různé , limit(sgn(x),x = 0) tedy neexistuje.

Výpočet pomocí Maple:

> limit(signum(x),x=0);

undefined

>

 

2.2    Příkazy systému Maple pro výpočet limity

Pro výpočet limity slouží v systému Maple příkaz limit(expr,x=a,dir);

Parametry příkazu:

expr je algebraický výraz v proměnné x.

a je bod ,ve kterém se má limita počítat. Může to být libovolné reálné číslo, pro limity

v nevlastních bodech jsou určeny hodnoty -infinity a infinity

dir je nepovinný parametr. Může mít hodnotu left pro limitu zleva , resp. right pro limitu

zprava. Pokud parametr vynecháme, počítá se oboustranná limita.

Dále můžeme použít příkaz Limit , který limitu nevyhodnocuje. Hodnotu limity v tomto

případě určíme příkazem value. Vedle standardního příkazu můžeme použít i příkaz

Limit z knihovny student , který umožňujr i symbolické úpravy výrazů s limitami

(příkazem expand, případně combine ).

Knihovnu načteme příkazem with(student)

 

2.2.1    Příklad 1.

mws verze

Určete limitu funkce f : y = (x^3+x)^(1/3)-(x^3-x^2)^(1/3) pro x-> infinity

> restart;

Nejdříve definujeme funkci

> f:=x->(x^3+x)^(1/3)-(x^3-x^2)^(1/3);

f := proc (x) options operator, arrow; (x^3+x)^(1/3...

Nyní limitu vypočteme

> limit(f(x),x=infinity);

1/3

Výpočet i se zápisem:

> with(student,Limit):

> Limit(f(x),x=infinity):

> %=value(%);

Limit((x^3+x)^(1/3)-(x^3-x^2)^(1/3),x = infinity) =...

>

Při symbolickém počítání limit často potřebujeme vytknout určitý výraz. K tomu slouží procedura vytkni(expr1,expr2), jejíž parametry jsou

expr1 je výraz, ze kterého budeme vytýkat

expr2 je výraz, který chceme vytknout

> restart;

> vytkni:=proc(f,expr)

> local cit,jm;

> cit:=numer(f);

> jm:=denom(f);

> cit:=expand(cit/expr);

> jm:=expand(jm/expr);

> cit/jm;

> end proc;

vytkni := proc (f, expr) local cit, jm; cit := nume...

 

2.2.2    Příklad 2.

mws verze

Určeme limit(x^3-x^2,x = infinity)

Můžeme použít příkaz limit , pokud však chceme demonstrovat postup, který používá při výpočtu student, použijeme příkaz vytkni .

> vytkni(x^3-x^2,x^3);

(1-1/x)*x^3

> with(student,Limit):

> expand(Limit(%%,x=infinity));

(1-1/Limit(x,x = infinity))*Limit(x,x = infinity)^3...

Víme, že limit(x,x = infinity) = infinity a 1/ limit(x,x = infinity) = 0 , hodnota limity je tedy

> value(%);

infinity

>

K testování spojitosti je určen příkaz iscont(expr,x=a..b,'closed') a discont(expr,x)

Parametry :

expr je algebraický výraz v x

a..b je interval

'closed' je volitelný parametr. Maple standartně určuje spojitost na otevřeném intervalu,

pokud uvedeme tento parametr, testuje Maple na uzavřeném intervalu.

Použití příkazů ukážeme v následujícím příkladu:

 

2.2.3    Příklad 3.

mws verze

Vypočítejte limitu funkce f: y = arctan(x/(x+1)) v bodech nespojitosti.

Definujeme funkci f :

> f:=x->arctan(x/(x+1));

f := proc (x) options operator, arrow; arctan(x/(x+...

Pomocí příkazu iscont zjistíme , zda je funkce spojitá

> iscont(f(x),x=-4..4);

false

Protože funkce není spojitá na R , určíme body nespojitosti

> discont(f(x),x);

{-1}

Výsledek ověříme z grafu funkce

> plot(f(x),x=-4..4,discont=true,

> axesfont=[TIMES,ROMAN,15], labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

> Limit(f(x),x=-1,right)=limit(f(x),x=-1,right);

Limit(arctan(x/(x+1)),x = -1,right) = -1/2*Pi

> Limit(f(x),x=-1,right)=limit(f(x),x=-1,right);

Limit(arctan(x/(x+1)),x = -1,right) = -1/2*Pi

>

 

2.2.4    Příklad 4.

mws verze

Necht´je zadaná funkce f : y = (2^x-1)/x . Vypočteme její limitu v bodě x = 0.

Z definičního oboru funkce vidíme, že x = 0 nepatří do definičního oboru.

Abychom získali představu o průběhu zadané funkce, necháme si vykreslit její graf.

Protože nás zajímá chování funkce v okolí nuly, zobrazíme si graf také podrobněji pro x z intervalu (-0.01..0.01).

f:=x->(2^x-1)/x;

f := proc (x) options operator, arrow; (2^x-1)/x en...

Grafy funkce:

> plot(f(x),x=-10..10,axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

> plot(f(x),x=-0.01..0.01,xtickmarks=3, axesfont=[TIMES, ROMAN, 15], labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Kromě grafu si můžeme také vypsat tabulku hodnot funkce v okolí nuly.

sez1:=[seq(i, i=2..7)];

sez1 := [2, 3, 4, 5, 6, 7]

> sez2:=[seq(8-i,i=1..6)];

sez2 := [7, 6, 5, 4, 3, 2]

> hodn:=[seq(-0.1^i, i=sez1),seq(0.1^i, i=sez2)];

hodn := [-.1e-1, -.1e-2, -.1e-3, -.1e-4, -.1e-5, -....

> seq('f'(i)=evalf(f(i),15), i=hodn);

f(-.1e-1) = .690750456296400, f(-.1e-2) = .69290700...
f(-.1e-1) = .690750456296400, f(-.1e-2) = .69290700...
f(-.1e-1) = .690750456296400, f(-.1e-2) = .69290700...

Z grafu i tabulky můžeme předpokládat , že hodnota limity bude přibližně 0, 6931 .

Přesnou hodnotu určíme :

> with(student,Limit):

> Limit(f(x),x=0):%=value(%);

Limit((2^x-1)/x,x = 0) = ln(2)

> evalf(ln(2));

.6931471806

>

 

2.2.5    Příklad 5.

mws verze

Necht´ g : y = sin(1/x) . Co můžete říci o limitě limit(sin(1/x),x = 0) ?

Funkci g nadefinujeme, necháme si vykreslit její graf a spočítáme několik funkčních

hodnot v bodech blízkých nule.

g:=x->sin(1/x);

g := proc (x) options operator, arrow; sin(1/x) end...

Graf funkce:

> plot(g(x), x=-1..1, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Tabulka hodnot:

> 'g'(-0.05)=g(-0.05); 'g'(-0.025)=g(-0.025); 'g'(-0.0025)=g(-0.0025); 'g'(0.0001)=g(0.0001); 'g'(0.0025)=g(0.0025); 'g'(0.001)=g(0.001);

g(-.5e-1) = -.9129452507

g(-.25e-1) = -.7451131605

g(-.25e-2) = .8509193596

g(.1e-3) = -.3056143889

g(.25e-2) = -.8509193596

g(.1e-2) = .8268795405

V tomto případě nejde z grafu ani z tabulky hodnotu limity odhadnout. Zkusme tedy určit limitu příkazem Limit .

Výpočet limity:

> with(student,Limit):

> Limit(g(x),x=0);

Limit(sin(1/x),x = 0)

> value(%);

>

-1 .. 1

Funkční hodnota pro x->0 leží zřejmě v intervalu <-1,1>. Limita pro x->0 ale neexistuje.

Na předcházejícím obrázku není graf funkce vždy vykreslen až k hodnotám y =-1 a y = 1. Maple vykresluje graf funkce spojováním referenčních bodů. Jejich počet může ovlivnit přesnost grafu. Zvětšíme počet referenčních bodů parametrem numpoints=n . Implicitně je tato hodnota nastavena na n=49.

> plot(g(x), x=-1..1, numpoints=600, axesfont=[TIMES,ROMAN,25],labelfont=[TIMES,ROMAN,25]);

[Maple Plot]

>

 

2.2.6    Příklad 6.

mws verze

Určete hodnotu limit((x^2-1)/(x^3-1),x = 1)

Pro větší názornost nejprve vykreslíme graf funkce

> f:=x-> ((x^2-1)/(x^3-1));

f := proc (x) options operator, arrow; (x^2-1)/(x^3...

> plot(f(x), x=-5..5, discont=true, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Funkce není definována pro x=1, stanovme některé funkční hodnoty v okolí x=1.

> map(t->f(t),[.99,.9999,1.0001,1.1]);

[.6700111107, .6667000033, .6666333367, .6344410876...

Definujme novou funkci g splňující podmínku: f(x) = g(x) při D(f) = R-{1}.

Nejdříve rozložíme čitatele a jmenovatele

> factor(numer(f(x)));

> factor(denom(f(x)));

(x-1)*(x+1)

(x-1)*(x^2+x+1)

Vidíme, že v čitateli i jmenovateli se vyskytuje výraz (x-1), kterým můžeme krátit.

Nová funkce g:

> g := normal(f(x));

g := (x+1)/(x^2+x+1)

> g:=unapply(g,x);

g := proc (x) options operator, arrow; (x+1)/(x^2+x...

> g(1);

2/3

Funkce g je racionální funkce a je spojitá v bodě 1, což znamená, že její hodnota v tomto bodě je rovna limitě pro x -> 1.

Funkce f a g jsou shodné v okolí bodu x = 1, můžeme tedy učinit závěr limit(f(x),x = 1) = limit(g(x),x = 1) = 2/3 .

Výsledek ověříme

> limit(f(x),x=1);

2/3

Výsledek : limit((x^2-1)/(x^3-1),x = 1) = 2/3

>

 

2.2.7    Příklad 7.

mws verze

Mějme funkci h : y = 2*x^3-53*x^2-123*x . Jak se h chová pro x -> infinity ?

Definujme funkci h:

> h:=x->2*x^3-53*x^2-123*x;

h := proc (x) options operator, arrow; 2*x^3-53*x^2...

Graf funkce:

> plot (h(x), x=-10..30, axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Ilustrační výpočet limity:

> with(student,Limit):

> Limit(vytkni(h(x),x^3), x=infinity);

Limit((2-53/x-123/x^2)*x^3,x = infinity)

> expand(%);

(2-53/Limit(x,x = infinity)-123/Limit(x,x = infinit...

> value(%);

infinity

Ověření hodnoty:

> limit(h(x),x=infinity);

infinity

>

 

2.2.8    Příklad 8.

mws verze

Určete limitu limit((x^2+3)/(2*x^2-5),x = infinity)

> f:=x->(x^2+3)/(2*x^2-5);

f := proc (x) options operator, arrow; (x^2+3)/(2*x...

Graf funkce:

> plot(f(x),x=-10.. 10, y=-2..2,axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

> plot(f(x),x=-10.. 10, y=-2..2,axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Ilustrativní výpočet limity:

> with(student,Limit):

> Limit(vytkni(f(x),x^2), x=infinity);

Limit((1+3/x^2)/(2-5/x^2),x = infinity)

> expand(%);

(1+3/Limit(x,x = infinity)^2)/(2-5/Limit(x,x = infi...

> value(%);

1/2

Ověřeni výsledku:

> limit(f(x), x=infinity);

1/2

>

 

2.2.9    Příklad 9.

mws verze

Určete limit((2*x^3-x)/(x^3-1),x = 1) .> f:=x->(2*x^3-x)/(x^3-1);

f := proc (x) options operator, arrow; (2*x^3-x)/(x...

Graf funkce:

> plot(f(x),x=-2..4, y=-10..10,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15],axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Výpočet limity:

> limit(f(x),x=1);

undefined

Limita tedy neexistuje. Můžeme však určit jednostranné limity.

> limit(f(x),x=1, left);

-infinity

> limit(f(x),x=1,right);

infinity

>

 

 

3.    Definiční obory

Při určování definičních oborů se opíráme o základní znalosti elementárních funkcí.

Příklady:

Určete definiční obory těchto funkcí

a) f(x) = ar ccos (x-2)/x

> solve((x-2)/x >=-1 and (x-2)/x <= 1,x);

RealRange(1,infinity)

podmínka x různé od nuly je také zahrnuta

b) f(x) = ln(sin(x))

budeme zjišťovat, kdy je argument - sin(x) - větší jako 0

> solve(sin(x)>0,x);

vidíme, že MAPLE nám nenabídl žádný výsledek, je tato úloha pro něj neřešitelná

c) f(x) = ln 2*x/(x+3)

opět řešíme nerovnici, kdy argument je větší než 0, musí platit pro x různé od -3, ve výsledku je také uvažováno

> solve(2*x/(x+3)>0,x);

RealRange(-infinity,Open(-3)), RealRange(Open(0),in...

d) f(x) = sqrt(x^4+x^3-7*x^2-13*x-6)

zde víme, že výraz pod sudou odmocninou musí být nezáporný a při "ručním" počítání nejprve rozložíme na kořenové činitele a pak určujeme

znaménko, k rozložení nám poslouží příkaz factor

> factor(x^4+x^3-7*x^2-13*x-6);

(x+2)*(x-3)*(x+1)^2

> solve((x+1)^2*(x-3)*(x+2)>=0,x);

RealRange(-infinity,-2), -1, RealRange(3,infinity)

Maple umí ale vyřešit také přímo

> solve(x^4+x^3-7*x^2-13*x-6>=0);

RealRange(-infinity,-2), -1, RealRange(3,infinity)

>

 

 

4.    Derivace

4.1    Základní informace

Zopakujme některé vlastnosti, které budeme dále využívat.

Existuje-li limit((f(x)-f(x[0]))/(x-x[0]),x = x[0]) , nazýváme tuto limitu derivace funkce f v bodě x[0] a značíme ji f '( x[0] ). Obdob ně lze definovat derivaci zprava a zleva.

Z geometrického hlediska představuje derivace funkce v daném bodě směrnici tečny v tomto bodě.

Opakování základních informací o technice derivování

V dalším f,g budou funkce proměnné x .

V každém bodě definičního oboru daných funkcí platí:

(1) (cf)´= cf ´ , c je konstanta

(2) (f + g) ´ = f´+ g´ , platí i pro rozdíl

(3) (f g)´ = f´g + fg´ derivace součinu

(4) ( f/g )´ = (`f´g`-`fg´`)/(g^2) derivace podílu

Připomeneme některé vzorce, které najdeme v každé základní literatuře, pro zajímavost necháme derivace těchto základních funkcí tak, jak

je vypočte MAPLE:

> restart;

> f1:=c: f2:=x^n: f3:=log[a](x): f4:=a^x: f5:=sin(x): f6:=cos(x): f7:=tan(x): f8:=arctan(x): f9:=cot(x): f10:=arccot(x): f11:=arccos(x): f12:=arcsin(x):

> for i from 1 to 12 do

> Diff(f||i,x)=diff(f||i,x)

> od;

Diff(c,x) = 0

Diff(x^n,x) = x^n*n/x

Diff(ln(x)/ln(a),x) = 1/(x*ln(a))

Diff(a^x,x) = a^x*ln(a)

Diff(sin(x),x) = cos(x)

Diff(cos(x),x) = -sin(x)

Diff(tan(x),x) = 1+tan(x)^2

Diff(arctan(x),x) = 1/(1+x^2)

Diff(cot(x),x) = -1-cot(x)^2

Diff(arccot(x),x) = -1/(1+x^2)

Diff(arccos(x),x) = -1/(sqrt(1-x^2))

Diff(arcsin(x),x) = 1/(sqrt(1-x^2))

Příkazy systému MAPLE pro derivace

Derivaci můžeme spočítat pomocí příkazu

diff(výraz,proměnná);

kde výraz je algebraický výraz

proměnná je proměnná v tomto výrazu.

Můžeme použít také příkaz Diff( výraz, proměnná); který derivaci nevyhodnotí. Vyhodnocení dosáhneme příkazem value.

 

4.2    Výpočet derivace

4.2.1    Příklad 1.

mws verze

Vypočtěte derivaci funkce f(x) = (x/(x+1))^x .

a) pomocí příkazu diff

> f:=(x/(x+1))^x;

f := (x/(x+1))^x

> df:=diff(f,x);

df := (x/(x+1))^x*(ln(x/(x+1))+(1/(x+1)-x/(x+1)^2)*...

úprava výrazu

> simplify(df,radical);

(x/(x+1))^x*(ln(x/(x+1))*x+1+ln(x/(x+1)))/(x+1)

> collect(%,ln(x/(x+1)));

> collect(%,(x/(x+1))^x);

>

(x/(x+1))^x*ln(x/(x+1))+(x/(x+1))^x/(x+1)

Error, (in collect) cannot collect (x/(x+1))^x

> subs((x/(x+1))^x=t,%%):

> collect(%,t):

> subs(t=(x/(x+1))^x,%);

>

(ln(x/(x+1))+1/(x+1))*(x/(x+1))^x

*******************************************************************

b)Výpočet derivace pomocí Diff

> g:=ln((x+1)/(x^2));

g := ln((x+1)/x^2)

> Diff(g,x);

Diff(ln((x+1)/x^2),x)

> value(%);

> normal(%);

(1/(x^2)-2*(x+1)/x^3)/(x+1)*x^2

-(x+2)/x/(x+1)

************************************************************************************

c)Použití operátoru D

> f:=x->(1-ln(x))/(1+ln(x));

f := proc (x) options operator, arrow; (1-ln(x))/(1...

> df:=D(f);

df := proc (x) options operator, arrow; -1/(x*(1+ln...

> simplify(df(x));

-2*1/((1+ln(x))^2*x)

************************************************************************************

 

4.2.2    Příklad 2.

mws verze

> restart;

Vypoctěte první derivaci funkce g(x) = arctan((x+1)/(x-1))

> g:=arctan((x+1)/(x-1));

g := arctan((x+1)/(x-1))

> diff(g,x);

(1/(x-1)-(x+1)/(x-1)^2)/(1+(x+1)^2/(x-1)^2)

> normal(%);

>

-1/(x^2+1)

>

 

4.2.3    Příklad 3.

mws verze

> restart;

Vypočtěte první derivaci funkce h(x)

> h:=x->2*ln(2*x-3*(1-4*x^2)^(1/2))-6*arcsin(2*x);

h := proc (x) options operator, arrow; 2*ln(2*x-3*s...

> dh:=diff(h(x),x);

dh := 2*(2+12/(1-4*x^2)^(1/2)*x)/(2*x-3*sqrt(1-4*x^...

> normal(%);

>

40*1/(2*x-3*sqrt(1-4*x^2))

>

 

4.3    Užití derivací

4.3.1    Tečna

4.3.1.1.     Příklad 1.

mws verze

> restart;

Pod jakým úhlem se protíná hyperbola h s parabolou p ?.

> h:=1/x; p:=sqrt(x);

h := 1/x

p := sqrt(x)

Průsečík:

> solve(h=p,x);

1

Graf křivek a jejich tečen:

> with(student,showtangent):

> with(plots,display):

> plot1:=showtangent(p,x=1,numpoints=600,color=black,labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> plot2:=showtangent(h,x=1,numpoints=600,color=blue,labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> display([plot1,plot2],view=[0..4,-1..4],scaling=constrained,

> axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

Směrnice tečen:

> kh:=subs(x=1,diff(h,x));

kh := -1

> kp:=subs(x=1,diff(p,x));

kp := 1/2

Úhel mezi křivkami:

> psi:=arctan(kp);

psi := arctan(1/2)

> omega:=arctan(kh);

omega := -1/4*Pi

> delta:=evalf(psi-omega);

delta := 1.249045772

> evalf(convert(delta,degrees));

71.56505115*degrees

úhel křivek je tedy přibližně 72°

>

Ukažme několik ilustrativních příkladů - animací - ukázka grafu a jeho tečny

 

4.3.1.2     Příklad 2.

mws verze

> restart;

> with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

> f:=x->x^3-5*x^2+x+10;

f := proc (x) options operator, arrow; x^3-5*x^2+x+...

> T := (x,a) -> f(a) + (x - a) * D(f)(a) ;

T := proc (x, a) options operator, arrow; f(a)+(x-a...

> display(plot(f(x), x=-2..5, y=-8..12, color = red),
animate(T(x,t), x=-2..5, t=-1..5, view=-8..12, color = blue, frames=60));

[Maple Plot]

>

 

4.3.1.3     Příklad 3.

mws verze

> restart;

> with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

> f:=x->arctan(1/x);

f := proc (x) options operator, arrow; arctan(1/x) ...

> T := (x,a) -> f(a) + (x - a) * D(f)(a) ;

T := proc (x, a) options operator, arrow; f(a)+(x-a...

> display(plot(f(x), x=-2..4, y=-3..3, color = red),
animate(T(x,t), x=-2..3, t=-1..5, view=-3..3, color = blue, frames=60));

[Maple Plot]

>

 

4.3.1.4     Příklad 4.

mws verze

> restart;

> with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

> f:=x->exp(1/2*x);

f := proc (x) options operator, arrow; exp(1/2*x) e...

> T := (x,a) -> f(a) + (x - a) * D(f)(a) ;

T := proc (x, a) options operator, arrow; f(a)+(x-a...

> display(plot(f(x), x=-2..5, y=-8..12, color = red),
animate(T(x,t), x=-2..5, t=-1..5, view=-8..12, color = blue, frames=60));

[Maple Plot]

>

 

4.3.2    Průběh funkce

4.3.2.1     Příklad 1.

mws verze

> restart;

Vyšetřete průběh funkc e f(x) = x^3/(3-x^2) :

> f:=x->x^3/(3-x^2);

x^3/(3-x^2)

f := proc (x) options operator, arrow; x^3/(3-x^2) ...

1) Definiční obor:

> solve(denom(f(x))=0,x);

sqrt(3), -sqrt(3)

předcházejícím příkazem jsme nalezli hodnoty, ve kterých funkce není definována,

tedy D(f) = R - {- sqrt(3), sqrt(3) }

2) Průsečíky s osami:

> {solve(f(x)=0,x)};

{0}

> f(0);

0

3) Sudost resp. lichost:

> f(-x);

-x^3/(3-x^2)

zjistili jsme, že f(-x ) = -f(x), funkce je tedy lichá a graf bude souměrný podle počátku

4) Stacionární body, intervaly monotonie, extrémy

> df:=diff(f(x),x);

df := 3*x^2/(3-x^2)+2*x^4/(3-x^2)^2

> df:=normal(%);

df := -x^2*(-9+x^2)/(-3+x^2)^2

> solve(df,x);

0, 0, 3, -3

stacionární body mají tedy souřadnice 0,3,-3 - zjistíme, zda jsou to také extrémy

> solve(df>0,x);

RealRange(Open(-3),Open(-sqrt(3))), RealRange(Open(...
RealRange(Open(-3),Open(-sqrt(3))), RealRange(Open(...

> solve(df<0,x);

RealRange(-infinity,Open(-3)), RealRange(Open(3),in...

ze znaménka první derivace vidíme, že extrémy nastanou v bodech -3,3, dopočítejme souřadnice lokálních extrémů:

> E1:=[-3,f(-3)];E2:=[3,f(3)];

E1 := [-3, 9/2]

E2 := [3, -9/2]

5) Intervaly konvexnosti resp. konkavnosti, inflexní body

> dff:=diff(df,x);

dff := -2*x*(-9+x^2)/(-3+x^2)^2-2*x^3/(-3+x^2)^2+4*...

> dff:=normal(%);

dff := -6*x*(9+x^2)/(-3+x^2)^3

> solve(dff,x);

0, 3*I, -3*I

> solve(dff>0);

RealRange(-infinity,Open(-sqrt(3))), RealRange(Open...

> solve(dff<0);

RealRange(Open(-sqrt(3)),Open(0)), RealRange(Open(s...

vidíme, že v bodě 0 se mění znaménko 2.derivace, funkce zde má inflexní bod, jeho souřadnice jsou

> Infl:=[0,f(0)];

Infl := [0, 0]

6) Asymptoty:

a)se směrnicí y = kx + q

> k1:=limit(f(x)/x,x=-infinity); q1:=limit(f(x)-k1*x,x=-infinity);

k1 := -1

q1 := 0

> k2:=limit(f(x)/x,x=infinity); q2:=limit(f(x)-k2*x,x=infinity);

k2 := -1

q2 := 0

je to přímka y = -x

b)bez směrnice

> Limit(f(x),x=-sqrt(3),left):%=value(%);

Limit(x^3/(3-x^2),x = -sqrt(3),left) = infinity

> Limit(f(x),x=-sqrt(3),right):%=value(%);

Limit(x^3/(3-x^2),x = -sqrt(3),right) = -infinity

> Limit(f(x),x=sqrt(3),left):%=value(%);

Limit(x^3/(3-x^2),x = sqrt(3),left) = infinity

> Limit(f(x),x=sqrt(3),right):%=value(%);

Limit(x^3/(3-x^2),x = sqrt(3),right) = -infinity

z výpočtu je zřejmé, že funkce má dvě asymptoty bez směrnice - x = - sqrt(3) , x = sqrt(3)

7) Graf funkce:

> with(plots,display):

> p1:=plot(f(x),x=-10..10,y=-10..10, discont=true,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot(-x,x=-10..10,y=-10..10,linestyle=3,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p3:=plot([-sqrt(3),t,t=-infinity..infinity],y=-10..10,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p4:=plot([sqrt(3),t,t=-infinity..infinity],y=-10..10,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> display([p1,p2,p3,p4], axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

4.3.2.2     Příklad 2.

mws verze

> restart;

>

Vyšetřete průběh funkce f( x) = x/(1+x^2)

> f:=x->x/(1+x^2);

x/(1+x^2)

f := proc (x) options operator, arrow; x/(1+x^2) en...

1) určíme definiční obor - funkce je definovaná pro všechna reálná čísla

2) průsečíky s osami

s osou y:

> f(0);

0

s osou x:

> solve(f(x)=0);

0

3) sudost či lichost

> f(-x);

-x/(1+x^2)

> -f(x);

-x/(1+x^2)

Vidíme, že funkce splňuje podmínku f(-x) = -f(x), je tedy lichá

4) Stacionární body, extrémy, intervaly monotonie

> df:=diff(f(x),x);

df := 1/(1+x^2)-2*x^2/(1+x^2)^2

> df:=simplify(df);

df := -(-1+x^2)/(1+x^2)^2

x-ové souřadnice stacionárních bodů

> solve(df);

-1, 1

nyní zjistíme, jak to vypadá se znaménkem první derivace

> solve(df>0);

RealRange(Open(-1),Open(1))

> solve(df<0);

RealRange(-infinity,Open(-1)), RealRange(Open(1),in...

ve stacionárních bodech se mění znaménko první derivace, jsou to tedy extrémy; souřadnice lokálních extrémů:

> S1:=[-1,f(-1)];S2:=[1,f(1)];

S1 := [-1, -1/2]

S2 := [1, 1/2]

podle znaménka vidíme, že bod S1 je lokální minimum, bod S2 lokální maximum

5) případné inflexní body, intervaly, kde je funkce konvexní resp. konkávní

> ddf:=diff(df,x);

ddf := -2*x/(1+x^2)^2+4*(-1+x^2)/(1+x^2)^3*x

> ddf:=simplify(ddf);

ddf := 2*x*(-3+x^2)/(1+x^2)^3

> solve(ddf);

0, sqrt(3), -sqrt(3)

zjistíme, kde je funkce nad tečnou (tj. konvexní)

> solve(ddf>0);

RealRange(Open(-sqrt(3)),Open(0)), RealRange(Open(s...

a nyní pod tečnou (tj. konkávní)

> solve(ddf<0);

RealRange(-infinity,Open(-sqrt(3))), RealRange(Open...

znaménko druhé derivace se v nalezených bodech mění, jsou to tedy inflexní body

souřadnice inflexních bodů

> I1:=[-sqrt(3),f(-sqrt(3))];I2:=[0,f(0)];I3:=[sqrt(3),f(sqrt(3))];

I1 := [-sqrt(3), -1/4*sqrt(3)]

I2 := [0, 0]

I3 := [sqrt(3), 1/4*sqrt(3)]

6) asymptoty funkce

a) se směrnicí

> k1:=limit(f(x)/x,x=infinity); q1:=limit(f(x)-k1*x,x=infinity);

k1 := 0

q1 := 0

> k2:=limit(f(x)/x,x=-infinity); q2:=limit(f(x)-k2*x,x=-infinity);

k2 := 0

q2 := 0

asymptota se směrnicí je přímka y = 0

b) bez směrnice

tyto asymptoty zde neexistují, protože funkce je definovaná na celém R

7) graf funkce:

> plot(f(x),x=-5..5,axesfont=[TIMES,ROMAN,15],labelfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

4.3.2.3     Příklad 3.

mws verze

> restart;

>

Vyšetřete průběh funkce g(x) = x^2/(x^2-1)

>

> g:=x->x^2/(x^2-1);

x^2/(x^2-1)

g := proc (x) options operator, arrow; x^2/(x^2-1) ...

1)Definiční obor funkce - jedná se o racionální funkci, je tedy nutné, aby jmenovatel byl různý od nuly.

> solve(denom(g(x))=0);

1, -1

Definiční obor jsou všechna reálná čísla bez {-1,1}

2)Průsečíky s osami:

a) s osou x

> solve(g(x)=0,x);

0, 0

>

kořen 0 je dvojnásobný

b) s osou y

> g(0);

0

3)Sudost resp. lichost funkce:

> g(-x);

x^2/(x^2-1)

> g(x);

x^2/(x^2-1)

platí g(-x) = g(x) fce je tedy sudá

4)Nalezení stacionárních bodů, intervaly monotonie, případně extrémy

> dg:=diff(g(x),x);

dg := 2*x/(x^2-1)-2*x^3/(x^2-1)^2

> dg:=simplify(%);

dg := -2*x/(x^2-1)^2

> solve(dg);

0

intervaly, kde je funkce rostoucí

> solve(dg>0);

RealRange(-infinity,Open(-1)), RealRange(Open(-1),O...

intervaly, kde je funkce klesající

> solve(dg<0);

RealRange(Open(0),Open(1)), RealRange(Open(1),infin...

v bodě x = 0 se mění znaménko 1. derivace, funkce zde má extrém, podle znaménka se jedná o lokální maximum

souřadnice stacionárního bodu - lokálního minima

> S:=[0,g(0)];

S := [0, 0]

5)Intervaly konvexnosti a konkávnosti, případně inflexní body

> ddg:=diff(dg,x);

ddg := -2*1/((x^2-1)^2)+8*x^2/(x^2-1)^3

> ddg:=simplify(ddg);

ddg := 2*(3*x^2+1)/(x^2-1)^3

> solve(ddg);

1/3*I*sqrt(3), -1/3*I*sqrt(3)

druhá derivace nemá řešení v oboru reálných čísel, nejsou inflexní body, určíme, kde je funkce nad tečnou a pod tečnou

> solve(ddg>0);

RealRange(-infinity,Open(-1)), RealRange(Open(1),in...

fce je zde nad tečnou

> solve(ddg<0);

RealRange(Open(-1),Open(1))

fce je zde pod tečnou

6)Asymptoty funkce

a) se směrnicí

>

> k1:=limit(g(x)/x,x=infinity); q1:=limit(g(x)-k1*x,x=infinity);

> k2:=limit(g(x)/x,x=-infinity); q2:=limit(g(x)-k2*x,x=-infinity);

k1 := 0

q1 := 1

k2 := 0

q2 := 1

asymptota se směrnicí je tedy přímka y = 1

b) bez směrnice

funkce je nespojitá v bodech -1,1, vypočtěme tedy limity v jejich okolí

> limit (g(x),x=-1);

undefined

limita zde není definovaná, zkusíme limity zprava a zleva

> limit(g(x),x=-1,left);

infinity

> limit(g(x),x=-1,right);

-infinity

přímka x = -1 je asymptota bez směrnice a protože daná funkce je sudá, lze říci, že přímka x = 1 je také asymptota bez směrnice

Graf funkce:

> with(plots,display):

> p1:=plot(g(x),x=-5..5,y=-3..5,discont=true,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot(1,x=-5..5,y=-3..5,linestyle=3,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p3:=plot([-1,t,t=-infinity..infinity],x=-5..5,y=-3..5,linestyle=3,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p4:=plot([1,t,t=-infinity..infinity],x=-5..5,y=-3..5,linestyle=3,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> display([p1,p2,p3,p4], axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

4.3.2.4     Příklad 4

mws verze

> restart:

Vyšetřete průběh funkce h

> h:=x->x^2-4*abs(x)+3;

h := proc (x) options operator, arrow; x^2-4*abs(x)...

>

Definiční obor jsou všechna reálná čísla

Průsečíky s osami:

> solve(h(x)=0,x);

3, 1, -1, -3

> h(0);

3

Sudá,lichá

> h(-x);

x^2-4*abs(x)+3

h(x) = h(-x), funkce je tedy sudá, budeme se pro jednoduchost zabývat průběhem této funkce pro kladné x, protože graf celé funkce je pak souměrný

podle osy y, definujme tuto část dané funkce

> h1:=x->x^2-4*x+3;

h1 := proc (x) options operator, arrow; x^2-4*x+3 e...

jenom pro doplnění - funkce pro záporné x má vyjádření h2 = x^2 + 4x + 3

Stacionární body, intervaly monotonie, extrémy

> dh:=diff(h1(x),x);

dh := 2*x-4

> solve(dh=0);

2

> solve(dh>0,x);

RealRange(Open(2),infinity)

> solve(dh<0,x);

RealRange(-infinity,Open(2))

>

Nalezli jsme bod x = 2 jako lokální minimum, protože je funkce sudá, bude bod x = -2 také lokální minimum a musíme se dále zabývat bodem x = 0, kde je funkce definována, ale derivace není - zleva a zprava je různá. V tomto bodě se mění znaménko derivace, nastává zde také extrém - viz další příkazy.

> derivace:=diff(h(x),x);

derivace := 2*x-4*abs(1,x)

> signum(derivace);

signum(2*x-4*abs(1,x))

> eval(subs(x=0.5,%));

-1

derivace je záporná, funkce klesá

> eval(subs(x=-0.5,%%));

1

derivace je kladná, funkce roste

> E1:=[-2,h(-2)];E2:=[0,h(0)];E3:=[2,h(2)];

E1 := [-2, -1]

E2 := [0, 3]

E3 := [2, -1]

Intervaly, kde je funkce konvexní, resp. konkávní - určujeme pomocí znaménka druhé derivace

> dhh:=diff(dh,x);

dhh := 2

Hodnota druhé derivace je rovna 2, kladného znaménka, z toho tedy vyplývá, že funkce je nad tečnou v celém svém definičním oboru.

Asymptoty:

> k:=limit(h1(x)/x,x=infinity); q:=limit(h1(x)-k*x,x=infinity);

k := infinity

q := infinity

Neexistují žádné asymptoty

Graf funkce:

> plot(h(x),x=-5..5,y=-5..5,labelfont=[TIMES,ROMAN,15],

> axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

4.3.2.5     Příklad 5.

mws verze

> restart;

>

Znázorněte graf funkce f (x) = x^3/sqrt(x^2-1)

x^3/(x^2-1)^(1/2)

> f:=x->x^3/(x^2-1)^(1/2);

f := proc (x) options operator, arrow; x^3/(x^2-1)^...

Definiční obor, průsečíky s osami:

> solve(x^2-1>0,x);

RealRange(-infinity,Open(-1)), RealRange(Open(1),in...

> prusecik:=solve(f(x),x);

prusecik := 0, 0, 0

> f(-x):=f(-x);

f(-x) := -x^3/(x^2-1)^(1/2)

Platí, f(-x) = - f(x), funkce je tedy lichá.

Určíme první derivaci a případné extrémy:

> df:=diff(f(x),x);

df := 3*x^2/(x^2-1)^(1/2)-x^4/(x^2-1)^(3/2)

> df:=factor(df);

df := x^2*(2*x^2-3)/((x-1)*(x+1))^(3/2)

> e:=solve(df,x);

e := 0, 0, 1/2*sqrt(6), -1/2*sqrt(6)

> solve(df>0);

RealRange(-infinity,Open(-1/2*sqrt(6))), RealRange(...

> solve(df<0);

RealRange(Open(-1/2*sqrt(6)),Open(-1)), RealRange(O...

Uvědomíme si, že bod x = 0 nepatří do definičního oboru, extrémy funkce tedy jsou:

> E1:=simplify([e[3],f(e[3])]);E2:=simplify([e[4],f(e[4])]);

E1 := [1/2*sqrt(6), 3/2*sqrt(3)]

E2 := [-1/2*sqrt(6), -3/2*sqrt(3)]

Nyní vypočteme druhou derivaci a zjistíme, zda existují inflexní body:

> dff:=diff(df,x);

dff := 2*x*(2*x^2-3)/((x-1)*(x+1))^(3/2)+4*x^3/((x-...

> dff:=factor(dff);

dff := x*(2*x^4-5*x^2+6)/((x-1)*(x+1))^(5/2)

> solve(dff,x);

0, -1/2*sqrt(5+I*sqrt(23)), 1/2*sqrt(5+I*sqrt(23)),...

Při hledání inflexních bodů zjišťujeme, že jediný reálný bod leží mimo definiční obor. Zaměříme se tedy pouze na konvexitu a konkavitu.

> solve(dff>0,x);

RealRange(Open(1),infinity)

> solve(dff<0,x);

RealRange(-infinity,Open(-1))

Asymptoty

a) se směrnicí

> k1:=limit(f(x)/x,x=infinity);k2:=limit(f(x)/x,x=-infinity);

k1 := infinity

k2 := infinity

neexistují asymptoty se směrnicí

b) bez směrnice

> limit(f(x),x=-1,left);limit(f(x),x=1,right);

-infinity

infinity

funkce má asymptotu bez směrnice x = -1 zleva a x = 1 zprava

Graf funkce:

> p1:=plot(f(x),x=-5..5, y=-5..5,discont=true,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot([-1,t,t=-infinity..infinity],x=-5..5,y=-5..5,linestyle=3,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p3:=plot([1,t,t=-infinity..infinity],x=-5..5,y=-5..5,linestyle=3,

> labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> with(plots,display):

> display({p1,p2,p3},axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]

>

 

4.3.2.6     Příklad 6.

mws verze

> restart;

>

Vyšetřete průběh funkce f(x) = arccsin((1-x^2)/(x^2+1))

>

> f:=x->arcsin((1-x^2)/(1+x^2));

f := proc (x) options operator, arrow; arcsin((1-x^...

Definiční obor funkce:

> solve(((1-x^2)/(1+x^2))>=-1 and (1-x^2)/(1+x^2)<=1,x);

x

- jsou to všechna reálná čísla

Průsečíky s osami:

> solve(f(x)=0);

RootOf(arcsin((-1+x^2)/(x^2+1))(_Z))

> f(0);

arcsin((1-x^2)/(x^2+1))(0)

Sudost resp. lichost funkce:

> f(-x):=f(-x);

f(-x) := arcsin((1-x^2)/(x^2+1))(-x)

funkce je sudá

Stacionární body, intervaly monotonie; extrémy

> df:=diff(f(x),x);

df := diff(f(x),x)

> df:=normal(%);

df := diff(f(x),x)

Upravíme tuto derivaci s ohledem na hodnotu proměnné x

a) x > 0

> assume(x>0):df:=diff(f(x),x);df:=normal(%);

df := diff(arcsin((1-x^2)/(x^2+1))(x),x)

df := -diff(arcsin((-1+x^2)/(x^2+1))(x),x)

b) x < 0

> assume(x<0):df:=diff(f(x),x);df:=normal(%);

df := diff(arcsin((1-x^2)/(x^2+1))(x),x)

df := -diff(arcsin((-1+x^2)/(x^2+1))(x),x)

> solve(df);

Error, (in solve) cannot solve expressions with diff(arcsin((-1+x^2)/(x^2+1))(x),x) for x

Neexistuje nulový bod 1. derivace, v bodě x = 0 se však mění její znaménko, nastává tedy extrém - lokální maximum.

Intervaly konvexnosti resp. konkávnosti, inflexní body.

> dff:=diff(df,x);

dff := -diff(arcsin((-1+x^2)/(x^2+1))(x),`$`(x,2))

Vypočtená derivace platí pro x < 0 , bylo takto naposledy přiřazeno příkazem assume, její znaménko je tedy kladné, funkce je v tomto

intervalu nad tečnou. Totéž platí pro kladné x, protože se jedná o funkci sudou.

Asymptoty:

a) bez směrnice neexistují - fce je definována na R.

b) se směrnicí

> k:=limit(f(x)/x,x=-infinity); q:=limit(f(x)-k*x,x=-infinity);

k := limit(arcsin((1-x^2)/(x^2+1))(x)/x,x = -infini...

q := limit(arcsin((1-x^2)/(x^2+1))(x)-limit(arcsin(...

je to tedy pří mka y = - 1/2 Pi

Graf funkce:

> with(plots,display):

> p1:=plot(-Pi/2,x=-10..10,linestyle=3,labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> p2:=plot(f(x),x=-10..10,labelfont=[TIMES,ROMAN,15]):

> display({p1,p2},axesfont=[TIMES,ROMAN,15]);

[Maple Plot]>

 

4.3.2.7     Příklad 7.

mws verze

V tomto příkladě je ukázka naprogramované procedury, která určí geometrický význam 1. a 2. derivace funkce.

> restart;

> changes:=proc(f::anything,n::nonnegint)

> local sing,a,i,s,nezn,j,k,vyr,mn,m;

> sing:=[singular(f)];

> a:={};

> m:={};

> for i from 1 to nops(sing) do

> nezn:=indets(op(2,op(1,op(i,sing))));

> if nops(nezn) = 0 then

> if abs(op(2,op(1,op(i,sing)))) < infinity then

> a:=a union op(i,sing);

> m:=m union {op(2,op(1,op(i,sing)))};

> end if;

> else

> for j from 1 to n do

> mn:={};

> for k from 1 to nops(nezn) do

> mn:=mn union {nezn[k]=j};

> end do;

> vyr:=evalf(subs(mn,op(i,sing)));

> a:=a union vyr;

> m:=m union {op(2,op(1,vyr))};

> end do;

> end if;

> end do;

> for i from 1 to n do

> vyr:=fsolve(f,x=i,avoid=a,maxsols=1,-100..100);

> if type(vyr,'float') then

> a:=a union {x=vyr};

> else

> return [a,m];

> end if;

> end do;

> return [a,m];

> end proc:

>

> prubeh:=proc(f::anything,n::nonnegint)

> local g,h,l,s,a,p,q,m,r;

> g:=diff(f(x),x);

> r:=changes(g,n);

> a:=r[1];m:=r[2];

> s:=sort([seq(op(2,op(i,a)),i=1..nops(a))],`<`);

> if nops(s) = 0 then

> if subs(x=0,g)>0 then

> printf("Rostouci na definicnim oboru");

> else

> printf("Klesajici na definicnim oboru");

> end if;

> else

> p:=evalf(subs(x=s[1]-1,g));

> if p>0 then

> printf("Rostouci do bodu %f\n",s[1]);

> else

> printf("Klesajici do bodu %f\n",s[1]);

> end if;

> for l from 1 to nops(s)-1 do

> q:=evalf(subs(x=(s[l]+s[l+1])/2,g));

> if p*q < 0 and nops({s[l]} intersect m) = 0 then

> if p>0 then

> printf("Lokalni maximum v bode %f\n",s[l]);

> else

> printf("Lokalni minimum v bode %f\n",s[l]);

> end if;

> end if;

> if q>0 then

> printf("Rostouci na intervalu (%f, %f)\n",s[l],s[l+1]);

> else

> printf("Klesajici na intervalu (%f, %f)\n",s[l],s[l+1]);

> end if;

> p:=q;

> end do;

> q:=evalf(subs(x=s[nops(s)]+1,g));

> if p*q < 0 and nops({s[nops(s)]} intersect m) = 0 then

> if p>0 then

> printf("Lokalni maximum v bode %f\n",s[nops(s)]);

> else

> printf("Lokalni minimum v bode %f\n",s[nops(s)]);

> end if;

> end if;

> if q>0 then

> printf("Rostouci od bodu %f\n",s[nops(s)]);

> else

> printf("Klesajici od bodu %f\n",s[nops(s)]);

> end if;

> end if;

> h:=diff(g,x);

> r:=changes(h,n);

> a:=r[1];m:=r[2];

> s:=sort([seq(op(2,op(i,a)),i=1..nops(a))],`<`);

> if nops(s) = 0 then

> if subs(x=0,h)>0 then

> printf("Konvexni na definicnim oboru");

> else

> printf("Konkavni na definicnim oboru");

> end if;

> else

> p:=evalf(subs(x=s[1]-1,h));

> if p>0 then

> printf("Konvexni do bodu %f\n",s[1]);

> else

> printf("Konkavni do bodu %f\n",s[1]);

> end if;

> for l from 1 to nops(s)-1 do

> q:=evalf(subs(x=(s[l]+s[l+1])/2,h));

> if p*q < 0 and nops({s[l]} intersect m) = 0 then

> printf("Inflexe v bode %f\n",s[l]);

> end if;

> if q>0 then

> printf("Konvexni na intervalu (%f, %f)\n",s[l],s[l+1]);

> else

> printf("Konkavni na intervalu (%f, %f)\n",s[l],s[l+1]);

> end if;

> p:=q;

> end do;

> q:=evalf(subs(x=s[nops(s)]+1,h));

> if p*q < 0 and nops({s[nops(s)]} intersect m) = 0 then

> printf("Inflexe v bode %f\n",s[nops(s)]);

> end if;

> if q>0 then

> printf("Konvexni od bodu %f\n",s[nops(s)]);

> else

> printf("Konkavni od bodu %f\n",s[nops(s)]);

> end if;

> end if;

> end proc:

Využití procedury pro informace o dané funkci, pro kontrolu je nakreslen graf

a) f(x) = 1/x

> prubeh(x->1/x,4);plot(1/x,x=-2..2,y=-10..10);

Klesajici do bodu 0.000000
Klesajici od bodu 0.000000
Konkavni do bodu 0.000000
Konvexni od bodu 0.000000

[Maple Plot]

b) f(x) = x^2

> prubeh(x->x^2,4);plot(x^2,x=-10..10);

Klesajici do bodu 0.000000
Lokalni minimum v bode 0.000000
Rostouci od bodu 0.000000
Konvexni na definicnim oboru

[Maple Plot]

c) f(x) = x e^x

> prubeh(x->x*exp(x),10);plot(x*exp(x),x=-10..10,y=-1..10);

Klesajici do bodu -1.000000
Lokalni minimum v bode -1.000000
Rostouci od bodu -1.000000
Konkavni do bodu -2.000000
Inflexe v bode -2.000000
Konvexni od bodu -2.000000

[Maple Plot]

d) f(x) = xln(x)

> prubeh(x->x*ln(x),10);plot(x*ln(x),x=0..10,y=-10..10);

Klesajici do bodu 0.000000
Klesajici na intervalu (0.000000, .367879)
Lokalni minimum v bode .367879
Rostouci od bodu .367879
Konkavni do bodu 0.000000
Konvexni od bodu 0.000000

[Maple Plot]

V uvedených příkladech je nutné uvažovat definiční obor, procedura se tímto problémem nezabývá.

>

 

4.3.3     Taylorův rozvoj

Taylorův polynom funkce je důležitá součást diferenciálního počtu. Ukažme na několika příkladech, jak se tento rozvoj počítá pomocí Maple

Příkaz, který použijeme, má tuto strukturu:

taylor ( výraz, rov/jm, n);

kde výraz je rozvíjená funkce

rov/jm je rovnice tvaru x = a nebo jméno proměnné

n je celočíselná kladná konstanta

 

4.3.3.1     Příklad 1.

mws verze

Najděte Taylorův polynom pro tyto funkce:

a) arcs in (x+1)/(x-1) v okolí počátku, stupeň 3

> taylor(arcsin((x+1)/(x-1)),x=0,3);

Error, does not have a taylor expansion, try series()

Vidíme, že Taylorův polynom zde nelze najít - pravé okolí bodu x = 0 totiž nepatří do definičního oboru:

> solve((x+1)/(x-1)>=-1 and (x+1)/(x-1)<=1,x);

RealRange(-infinity,0)

Vybereme x = -1, který patří do definičního oboru:

> taylor(arcsin((x+1)/(x-1)),x=-1,3);

series(-1/2*(x+1)-1/4*(x+1)^2+O((x+1)^3),x=-1,3)

>

b) cos(x) v okolí počátku, stupeň 6

> taylor(cos(x),x,6);

series(1-1/2*x^2+1/24*x^4+O(x^6),x,6)

c) e^x , p ro x = 0 a x = 1, stupeň 4

> taylor(exp(x),x,4);

series(1+1*x+1/2*x^2+1/6*x^3+O(x^4),x,4)

> taylor(exp(x),x=1,4);

series(exp(1)+exp(1)*(x-1)+1/2*exp(1)*(x-1)^2+1/6*e...

>