Test č. 1

Deskriptivní geometrie, I. ročník kombinovaného studia FAST,
zimní semestr 2002/2003

Kuželosečky

 1. Sestrojte elipsu, je-li dáno:
  1. F, G, b
  2. F, C, b
  3. F, M1, M2, a
  4. F, t, a, e

  kde C je koncový bod vedlejší osy, M obecný bod kuželosečky, F, G ohniska, a délka hlavní poloosy, e excentricita (výstřednost FS), t tečna. Polohy zadaných prvků si volte přiměřeně ke tvaru kuželosečky sami.

 2. Sestrojte hyperbolu, je-li dáno:
  1. F, o, p
  2. F, p, t
  3. F, ps, qs, e

  kde p, q jsou asymptoty, ps, qs pouze jejich směry.

 3. Sestrojte parabolu, je-li dáno:
  1. M1, M2, d
  2. F, M, t
  3. v, t+T

  kde t+T je tečna t s dotykovým bodem T, d je řídicí přímka, vo je vrcholová tečna, p je parametr (tj. vzdálenost ohniska F od řídicí přímky d).

 4. K pravidelnému pětiúhelníku ABCDE najděte afinní A'B'C'D'E'.
  Afinita je stanovena osou o a dvojicí bodů A, A'.

 5. Ve středové kolineaci (určené středem S, osou o, dvojicí bodů A, A') najděte k pravidelnému šestiúhelníku ABCDEF kolineární.

 6. Ve středové kolineaci (S, o, úběžnice u) sestrojte odpovídající přímky k přímkám a, b, c. (Poloha přímky a vůči ose o je různoběžná, b je s osou rovnoběžná, c je k ose kolmá), kde u je úběžnice, k níž koresponduje nevlastní přímka u roviny.

 7. Elipsa je určena sdruženými průměry KL, MN. Pomocí afinity sestrojte k nenarýsované elipse tečny z vnějšího bodu R.

 8. Elipsa je určena sdruženými průměry KL, MN. Pomocí afinity sestrojte k nenarýsované elipse tečny aby byly rovnoběžné s předem daným směrem s.

  Elipse e určené sdruženými průměry KL, MN přiřadíme afinně kružnici e' (např. nad průměrem KL, tedy K=K', L=L'; M --> M'). Osa afinity o=KL a dvojice odpovídajících bodů M, M' určují afinitu.

 9. Elipsa je dána sdruženými průměry. Vyrýsujte elipsu (Rytzova konstrukce os elipsy).
Návod:

Aktualizace dne 04.08.2002
Copyright © Ústav Ma-DG

Left Up

Valid HTML 4.01!