FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST


Vážení studenti

Kurz deskriptivní geometrie má za cíl Vás naučit ve finální části plochy stavební praxe. To ale nejde bez základů deskriptivní geometrie. Tedy Vás musíme nejdříve naučit promítací metody tak, abyste byli schopni porozumět základní problematice promítání a vyřešit v něm jednoduché úlohy. Na těchto znalostech se staví další problematika.

Protože kombinované studium klade na studenta daleko větší odpovědnost a vyšší časové nároky než kurz prezenční, budou Vám materiály posílány průběžně a to vždy, až Vy odevzdáte vypracované testy. Testy budou opraveny a poslány Vám zpět s další částí nových materiálů. Tímto mechanizmem se bráníme proti tomu, aby studenti po obdržení konkrétního balíku studijních textů s námi nepřestali komunikovat a neodložili odevzdání nutných prací na pozdější dobu.

Vzhledem k velké obtížnosti deskriptivní geometrie budou probíhat v termínech konzultací nepovinné hromadné přednášky z nejdůležitějších partií látky dle harmonogramu. (V žádném případě ale tyto konzultace nejsou schopny nahradit přednášky prezenčního studia.) Upozornění: v tomto kurzu nebude nic dokázáno. V věty budou vysloveny pouze v absolutně nezbytném případě a velmi často budou doloženy pouze obrázky.

Program konzultací na oba semestry:

  1. konz.: Mongeova projekce na dvě průmětny
  2. konz.: řezy na tělesech v Mongeově promítání a axonometrii
  3. konz.: perspektiva
  4. konz.: úvod do teorie křivek a ploch, šroubovice
  5. konz.: rozvinutelné plochy a přechodové plochy
  6. konz.: plochy rotační, jejich řezy a proniky
  7. konz.: plochy šroubové přímkové a cyklické
  8. konz.: plochy zborcené v technické praxi

Ostatní látku musíte nastudovat sami. Do první konzultace si musíte nastudovat kuželosečky, afinitu a kolineaci.

Doporučená literatura:
Květa Prudilová, Hana Šafářová : Deskriptivní geometrie I; Kuželosečky, afinita a kolineace pro distanční studium, vydání 1999
Jiří Vala : Deskriptivní geometrie I.díl, 6. vydání 1988 (promítací metody)
Jiří Vala : Deskriptivní geometrie II.díl, 4. vydání 1983 (plochy)
Štěpán Holáň, Libuše Holáňová : Cvičení z deskriptivní geometrie I.díl, vydání 1979 (ohniskové vlastnosti kuželoseček, afinita a kolineace)
Štěpán Holáň, Libuše Holáňová : Cvičení z deskriptivní geometrie II.díl, 3. vydání 1989 (promítací metody)
Štěpán Holáň, Libuše Holáňová : Cvičení z deskriptivní geometrie III.díl, 1. vydání 1986 (plochy)

Další informace dostanete postupně.
Přejeme Vám hodně úspěchů ve studiu.

Mgr. Jan Šafařík   safarik.j@fce.vutbr.cz  tel.: 05/41147606
Mgr. Pavel Hon   hon.p@fce.vutbr.cz  tel.: 05/41147613
M+DG, Žižkova 17, Brno